การรับประกันสินค้า

  •  หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดในใบรับประกันสินค้า(ส่วนของสำเนา)ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งใบรับประกันกลับคืนมาให้บริษัท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  •  ลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่เสียหายพร้อมใบรับประกันสินค้า(ส่วนของลูกค้า)มายังบริษัท เพื่อทำการตรวจเช็คและซ่อมแซมสินค้าดังกล่าว
  • เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจสอบสินค้า ประเมินระยะเวลาการซ่อม และแจ้งลูกค้าเป็นลำดับถัดไป
  • หากสินค้าซ่อมเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า หากสินค้าชำรุดในกรณีดังต่อไปนี้ การใช้งานผิดประเภท,การกระแทกหรือตกหล่น,การโดนความร้อนหรือความชื้น,แบตเตอรี่เสื่อม
  •  สินค้าที่ไม่อยู่ในการประกัน จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประเมินและแจ้งลูกค้า ก่อนทำการซ่อมสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าไม่เกิน 7 วัน (สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และอุปกรณ์ส่วนต่างๆครบถ้วน) 
  • หากเกินระยะเวลา 7 วัน ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ทุกกรณี

***ร้านค้าไม่รับคืนสินค้าเป็นเงินสดทุกกรณี***